خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 30-11--1
پایان نامه ها(موضوع ایلخانی)

  • نقش قفقاز در روابط خارجی ایران دوره ایلخانان و تیموریان   -  محمد احسانی
  • تشکیلات آموزشی در عصر ایلخانان   - ربابه بیگدلی
  • وضعیت فرهنگی آذربایجان در دوره ایلخانی  - رقیه امینی
  • نماد و نشانه در معماری اسلامی؛ مطالعه موردی مساجد دوره ایلخانی در ایران  - صفورا مولایی
  • زندگی، زمانه و تاریخ نگاری شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی (د.647ق)  - طاهره نوریان
  • بررسی تاریخی علل انتخاب و زوال موقعیت پایتخت های ایران از آغاز مغولان تا پایان تیموریان  -ربابه بیات

بازدید امروز: 3