خانه :: اساتید :: اخبار
دانشگاه زنجان با همکاری گروه ایلخانی شناسی برگزار می کند
نخستین کنفرانس بین المللی "حکومت ایلخانان و تأثیر آن بر راه ابریشم"، زمان: 30 آبان ماه 1397به استحضار پژوهشگران محترم می رساند دانشگاه زنجان به سفارش مؤسسه مطالعات آسیای مرکزی ((IICAS))،نخستین کنفرانس بین المللی "حکومت ایلخانان و تأثیر آن بر راه ابریشم"را در مورخه ی 30آبان 1397 برابر با21 نوامبر 2018 برگزارمی نماید.

محور فرهنگی:

 • تبادلات فرهنگی در مسیر راه ابریشم
 • تحولات زبانی در مسیر راه ابریشم
 • انعکاس فرهنگ مغولان در منابع اسلامی (عربی – فارسی)
 • راه ابریشم و نقش آن در انتقال علوم در دوره ایلخانی
 • راه ابریشم و تحولات دینی و مذهبی (مانویت – بودیسم – اسلام – عرفان و تصوف ...)در دوره ایلخانی
 • تحولات هنر و معماری در حوزه راه ابریشم در دوره ایلخانی

محور اقتصادی

 • مناسبات اقتصادی ایران و کشورهای حوزه راه ابریشم در دوره ایلخانی
 • تأثیر راه ابریشم بر اقتصاد کشورهای حوزه راه ابریشم
 • زیر ساخت های اقتصادی در مسیر راه ابریشم در دوره ایلخانی (کاروانسرا ها -  مراکز اقامتی – رباط ها و ...)
 • نظام حقوقی راه ابریشم و تأثیر آن بر مبادلات بازرگانی در دوره ایلخانی

محور سیاسی

 • معاهدات و پیمان نامه های مربوط به راه ابریشم
 • نقش حکومت ایلخانی بر ثبات و امنیت راه ابریشم
 • کاربردهای نظامی راه ابریشم در دوره ایلخانی

محور جغرافیای تاریخی

 • راه ابریشم و جاده های فرعی منشعب از آن
 • نقش ایلخانان بر توسعه شهری و شهرسازی راه ابریشم
 • جغرافیای اقتصادی راه ابریشم در دوره ایلخانی

محاور المؤتمر الدولی "دور الحکم الإیلخانی علی طریق الحریر"

المحور الثقافی:

 • التبادلات الثقافية فی مسار طريق الحرير
 • التطورات اللغویة فی مسار طریق الحرير
 • انعکاس ثقافة المغول فی المصادر الاسلامیة
 • طريق الحریر و دورها فی نقل العلوم فی العصر الإیلخانی
 • طريق الحریر و التطورات الدينية والمذهبية (المانوية، البوذية، الاسلام، العرفان، الصوفية) فی العصر الإيلخانی
 • التطورات الفنيّة و المعمارية علی طول طریق الحریر فی العصر الإیلخانی

المحور الإقتصادي:

 • علاقات ايران الاقتصادية و البلدان الأخری الواقعة فی مسار طريق الحرير فی العصر الإیلخانی
 • تأثیر طريق الحرير في اقتصاد البلدان الواقعة فی مسار هذه الطريق
 • البناء التحتية الاقتصاديّة فی مسار طريق الحریر فی العصر الايلخانی (الخانات، مرافق الإقامة، الأربطة و ...)
 • النظام القانوني لطريق الحریر و تأثیره فی التبادلات التجاريّة فی العصر الإیلخانی

المحور السیاسی

 • الاتفاقيّات و التحالفات المتعلّقة بطریق الحریر
 • دور الحکم الإیلخانی فی استقرار طریق الحریر و أمنها
 • التطبيقات والإستخدامات العسکريّة لطريق الحریر فی العصر الإیلخانی

محور الجغرافية التأريخية

 • طريق الحرير و الطرق الثانويّة المتشعبة منها
 • دور الحکم الإيلخانی فی التنميّة المدنيّة و بناء المدن علی طول طريق الحرير
 • الجغرافية الاقتصاديّة لطریق الحریر فی العصر الإیلخانی

Cultural theme

 

Cultural exchanges along the silk road

 

Linguistic developmens along the silk road

 

Reflection of Mongolia;s culture in Islamic resources (Arabic-persian)

 

Silk road and its role in the transfering of science in the Ilkhani era

 

Silk road and religious developments (Manitoba,  Buddhism,Islamic ,Gnosticism and Sufism) in Ilkhani era

 

Developments of art and architecture in the Silk road in Ilkhani era.

 

Economic theme

Economic relations between Iran and the countries around the Silk road in Ilkhani era

Silk road;s impact on the economy of the countries of the Silk road area.

   - Economic infrastructures along the silk road during the ilkhani era (caravanserai-residential center –inns and..)

 

 Silk road&;s legislation and its impact on trading exchanges in Ilkhani era.

POLITICAL THEME

Agreements, contracts related to the Silkroad. -

The role of ilkhani;s government on the stability and security of the silk road

Military functions of the  silk road during the ilkhani;s era

HISTORICAL GEOGRAphy

Silk road and its derivatives

Ikhanan;s role on the development of silk road;s urbanization during the Ilkhani’s era

Economic geography of silk road in Ilkhani era


ارسال شده در مورخه: 25-02-1397