خانه :: اساتید :: اخبار
بازدید خانم دکتر تاکاگی مدرس دانشگاه واسدا توکیو
گروه پژوهشی ایلخانی شناسیبازدید خانم دکتر تاکاگی مدرس دانشگاه واسدا توکیو ادر تاریخ 12 بهمن 1396 از گروه ایلخانی شناسی دانشگاه زنجان و  مذاکره ایشان با مدیران مربوطه و اعضای هیات علمی گروه تاریخ در زمینه  امکان همکاری مشترک دو دانشگاه صورت گرفت.


ارسال شده در مورخه: 15-12-1396